14 marca 2019

Cele Fundacji

  1. Celem Fundacji jest:

1. oświata i wychowanie, w tym:

– działalność na rzecz rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych społeczeństwa;

– wspieranie nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego;

– działalność szkoleniowa;

– dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy;

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2. opieka i pomoc społeczna, w tym:

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz wyrównywania szans takich rodzin i osób;

– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

– działalność charytatywna i prospołeczna;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ukierunkowana na spełnianie ich potrzeb;

– wypoczynek dzieci i młodzieży;

– działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej osobom poszkodowanym i osobom w potrzebie;

3. ochrona i promocja zdrowia, w tym:

– działalność wspomagająca rehabilitację, powrót do zdrowia;

4. rozwój gospodarki i nauki, w tym:

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych;

5. kultura i sztuka, w tym:

– ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. turystyka i krajoznawstwo;

7. porządek i bezpieczeństwo publiczne;

8. promocja i organizacja wolontariatu;

9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. promowanie stałego rozwoju w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich;

2. współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

3. wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz stałego rozwoju w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

4. pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy na cele zbieżne z celami Fundacji.

  1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy  w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

  2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.

  3. Fundacja może również zawiązywać spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego, a także przystępować do takich spółek.

Skip to content