2 marca 2023

Absolwent

O projekcie:                                                                                 

Nazwa: „Droga do kariery bez żadnej bariery”

czas realizacji: 01 marzec 2023- 30 wrzesień 2023

Liczba odbiorców: 15 osób

Wartość Projektu 310 220,63 zł

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 295 239,60 zł

Wkład własny 15 511,03 zł

„Droga do kariery bez żadnej bariery – program aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych w Małopolsce”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”. Projekt jest skierowany do 15 osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub są studentami ostatniego lub przedostatniego semestru nauki na uczelni. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia wśród beneficjentów ostatecznych poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu aktywizacji zawodowej w terminie od 03.2023r. do 09.2023r.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 15 osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego posiadających wyższe wykształcenie poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu wsparcia beneficjentów ostatecznych  w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w terminie od 03.2023r. do 09.2023r. Realizacja powyższego celu odbędzie się za pośrednictwem następujących instrumentów:

  • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (IŚKZ) poprzez diagnozę sytuacji beneficjentów ostatecznych oraz wyznaczenie  i wdrożenie IŚKZ
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkoleń, kursów zawodowych zakończonych formalnym potwierdzeniem nabycia kwalifikacji
  • Nabycie doświadczenia zawodowego, poprzez udział w stażu zawodowym
  • Uzyskanie zatrudnienia, poprzez realizację usługi pośrednictwa pracy.

Odbiorcami projektu są:

  • studenci ostatniego lub przedostatniego semestru nauki na uczelni wyższej
  • absolwentów uczelni wyższej pozostających bez zatrudnienia

Beneficjenci ostateczni to osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, na rzecz których prowadzone są działania w ramach programu.

Pod pojęciem „absolwenta szkoły wyższej” należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • 4 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego w celu określenia IŚKZ
  • 6 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem w celu określenia IŚKZ
  • udział w 80h grupowego poradnictwa zawodowego rozwijającego kompetencje społeczne
  • około 100 godzin szkolenia/kursu zawodowego zgodnie z IŚKZ wraz ze stypendium szkoleniowym
  • 3-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym
  • bieżący kontakt z trenerem pracy i pośrednikiem pracy przez cały okres realizacji projektu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania stażu
  • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 

W ramach projektu wypłacamy:

  • zwrot kosztów dojazdu na udział w poszczególnych formach wsparcia
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • dodatek motywacyjny dla 16% beneficjentów ostatecznych
  • dodatek motywacyjny w podwyższonej wysokości

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami
  2. Umowa 

Kontakt:

Fundacja Stałego Rozwoju ul. Siemiradzkiego 11A/3, 33-300 Nowy Sącz

E-mail: fundacja@fundacjastalegorozwoju.pl

Tel.: +48 693 804 165

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa asystującego.

Personel projektu w razie potrzeby pomoże w wypełnianiu dokumentów.

Po wcześniejszym umówieniu zapewniamy tłumacza języka migowego

 

Realizacja powyższych form wsparcia przebiegać będzie we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, z pracodawcami z województwa małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Krakowie, powiatowymi urzędami pracy z województwa małopolskiego oraz powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. 

Flaga i godło

Skip to content